01 October 2012

மணல் கயிறு-சிறுகதை

வல்லமை.காமில் எனது சிறுகதை மணல் கயிறு. புராதன சின்னங்களும், இயற்கை வளங்களும் எப்படி சீரழிக்கப்படுகின்றன என்பதை கோடிட்டு காட்ட ஒரு முனைவு...


No comments: